คริสเตียนแบบอีวานเจลิคัลคืออะไร? (What is an Evangelical?)

ถ้าดูข่าวต่างประเทศ  ท่านอาจจะได้ยินเรื่องคริสเตียนกลุ่มหนึ่งที่เรี่ยกว่า อีวานเจลิคัล (evangelical)  ผู้สมัครประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา (โดยเฉพาะผู้สมัครพรรคริพับลิกัน) ทุ่มเทเวลามากในการหาเสียงจากกลุ่มนี้  แต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคริสเตียนแบบอีวานเจลิคัลคืออะไร  ในบทความนี้ผมอยากตอบคำถามนี้อย่างสั้นๆ

ศาสนาคริสต์มีสามนิกายใหญ่ๆ คือ 1) โรมันคาทอลิก  2) ออร์ธอดอกซ์ และ 3) โปรเตสแตนต์  ภายใต้นิกายโปรเตสแตนต์ มีคณะนิกายย่อยหลายกลุ่มด้วยกัน  คนที่เรียกตัวเองว่าอีวานเจลิคัลนั้น  ส่วนใหญ่เป็นชาวโปรเตสแตนต์ที่อยู่คณะนิกายย่อยต่างๆ  ต่างคนต่างมีความเข้าใจว่าอีวานเจลิคัลคืออะไร  แต่นักวิชาการส่วนใหญ่ยอมรับคำจำกัดความที่ ดร. David Bebbington เสนอคือ คริสเตียนแบบอีวานเจลิคัลเป็นคนที่เน้นหลักการ 4 ข้อดังต่อไปนี้

What is a Grace-Centered Church?

“Our church is grace-centered.”  

“We need more gospel-centered preaching.”  

The terms “grace-centered” and “gospel-centered” are sometimes used to describe the emphasis of a church or ministry, but I suspect that not everybody knows what they mean. “Don’t all Christians believe in grace?” “Don’t all churches preach the Gospel?”  In this post, I want to briefly explain what these words mean and why they matter.  (Some people might draw a distinction between “grace-centered” and “gospel-centered” but in practice they are largely interchangeable)

Like most technical terms, the expressions “grace-centered” and “gospel-centered” have developed in reaction to something else.  All broadly evangelical or pentecostal churches (or even liberal churches) would say that they preach grace and love the Gospel.  And, of course, the words “grace” and “Gospel” show up in most discussions of Christianity.  But are they at the center?  Is “grace” the main thing which shapes the thinking, speech, and actions of your church?  Is “gospel” something that only needs to be preached for evangelistic events?  Is “gospel” simply a type of music?  Is “gospel” used loosely as a umbrella term for any nice, Christian thing you do to help your community?

While people use “grace” and “gospel” in different ways, those who use the terms “grace-centered” and “gospel-centered” generally define them somethings like this:  Grace is God’s unmerited favor towards sinners.  The Gospel is God’s promise of salvation to all who repent  from their sin and trust in Christ alone.  Those definitions could be expanded on with more theological precision and nuance but the important thing I want to bring out in this post is what it means to have the Gospel of grace at the center of the life of a church.  Here are three reasons why “grace-centered” churches believe it is necessary to put grace at the center of the life of the church (aside from the fact, of course, that the Gospel of grace is the center of the teaching of Scripture).

Book Notes ~ January 2016

I am starting a new monthly feature of my blog, called “Book Notes”.  Each month I will write some brief notes on the books that I have read during the previous month.  My goal is to share with others what I have been reading and thinking about in hopes that perhaps someone else will discover a new book that will be interesting and helpful to them as well.   

Last year I spent too much time on Facebook, scrolling the newsfeed, reading interesting yet non-essential articles, and engaging in discussion and debate with other Facebookers (only some of whom are actual friends).  I don’t think that that was the best use of my time. For 2016, I have decided to drastically scale back on my Facebook usage.  I figured out that if I eliminate (as much as possible) my internet usage in the evening, I can spend an hour or more reading each night after the kids go to bed.  If I add in time spent reading on the Bangkok sky train and listening to audiobooks as I drive, I hope to dedicate a lot of time to reading this year.   

About a month ago, around New Year’s 2016, I read Tim Challies’s “100 Book Challenge” to read 100 books in 2016.  That seemed a bit too much for me but I have decided to try to read 50 books this year, or about 1 book per week.  Of course, there are no merit badges just for finishing books, but I think that reading whole books will give me much more information and food for thought than reading short blog articles that I happen to find online.  Hopefully, all this reading will help me be better equipped to teach my students at Bangkok Bible Seminary and to write Facebook and blog posts on missions, church, and theology.  It is sometimes tempting to abandon social media all together, but I can’t bring myself to pull the plug. I still see too many benefits.  However, I have decided to change my approach to social media.  I will spend less time online and more time reading books and creating meaningful content to post and share, rather than just reacting and responding to whatever shows up in my newsfeed.

So, without further ado, here are my book notes on what I have finished reading in January 2016. Hopefully you’ll find a book that you’d like to read.   

Donation Address

OMF International
10 W. Dry Creek Circle
Littleton, CO 80120

With your check, please include a note indicating support for "Karl & Sun Dahlfred"
You may also give online.