Recommended Resources

Scroll down to browse through all of our recommended resources or look at a particular category by clicking on the menu to the left.

 

คำเทศนา: ชีวิตในพระคุณที่มีความสุข (มัทธิว 5:7-9)

 

 

มัททิว 5:7-9 (TNCV)

7 ความสุขมีแก่ผู้ที่เมตตากรุณา
    เพราะเขาจะได้รับความเมตตากรุณาตอบแทน
8 ความสุขมีแก่ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์
    เพราะเขาจะเห็นพระเจ้า
9 ความสุขมีแก่ผู้ที่สร้างสันติ
    เพราะเขาจะได้ชื่อว่าบุตรของพระเจ้า

คำเทศนา: พระกิตติคุณพิชิตการยกย่องมนุษย์ (กิจการ 3)

 

 

กิจการ 3:1-26 (THSV 2011)

1 วัน​หนึ่ง​ขณะ​ที่​เป​โตร​กับ​ยอห์น​กำ​ลัง​ขึ้น​ไป​ยัง​บริ​เวณ​พระ​วิหาร ใน​เวลา​อธิษ​ฐาน​ตอน​บ่าย​สาม​โมง 2 มี​ชาย​คน​หนึ่ง​เป็น​ง่อย​มา​ตั้งแต่​เกิด ถูก​หาม​เข้า​มา ทุกๆ วัน​คน​จะ​วาง​เขา​ไว้ที่​ริม​ประตู​พระ​วิหาร​ซึ่ง​มี​ชื่อ​ว่า​ประตู​งาม เพื่อ​ให้​ขอ​ทาน​จาก​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​เข้า​ไป​ใน​พระ​วิหาร​นั้น 3 เมื่อ​คน​นั้น​เห็น​เป​โตร​กับ​ยอห์น​กำ​ลัง​จะ​เข้า​ไป​ใน​พระ​วิหาร​ก็​ขอ​ทาน 4 เปโตร​กับ​ยอห์น​เพ่ง​ดู​เขา​บอก​ว่า “จง​ดู​เราทั้ง​สอง​เถิด” 5 คน​นั้น​ก็​จ้อง​ดู คิด​ว่า​จะ​ได้​อะไร​จาก​ท่าน​ทั้ง​สอง 6 แต่​เป​โตร​กล่าว​ว่า “เงิน​และ​ทอง​เรา​ไม่​มี แต่​สิ่ง​ที่​เรา​มี​นั้น​เรา​จะ​ให้​ท่าน คือ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​ชาว​นาซาเร็ธ จง​เดิน​เถิด” 7 แล้ว​เป​โตร​ก็​จับ​มือ​ขวา​ของ​เขา​พยุง​ขึ้น ใน​ทัน​ใด​นั้น​เท้า​และ​ข้อ​เท้า​ของ​เขา​ก็​มี​กำ​ลัง 8 เขา​จึง​กระ​โดด​ขึ้น​ยืน​และ​เดิน​เข้า​ไป​ใน​พระ​วิหาร พร้อม​กับ​เป​โตร​และ​ยอห์น ทั้ง​เดิน​ทั้ง​เต้น​โลด​และ​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า 9 คน​ทั้ง​หมด​เห็น​เขา​เดิน​และ​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า 10 ก็​จำ​ได้​ว่า​เขา​คือ​คน​ที่​เคย​นั่ง​ขอ​ทาน​อยู่​ที่​ประตู​งาม​ของ​พระ​วิหาร เขา​ทั้ง​หลาย​จึง​ประ​หลาด​ใจ​และ​อัศ​จรรย์​ใจ​อย่าง​ยิ่ง​ใน​เหตุ​การณ์​ที่​เกิด​ขึ้น​กับ​คน​นั้น

คำเทศนา: พระผู้ช่วยให้รอดมาแล้ว! (ลูกา 2:22-40)

 

 

ลูกา 2:22-40 (THSV 2011)

22เมื่อถึงเวลาทำพิธีชำระตัวตามธรรมบัญญัติของโมเสส บิดามารดาจึงนำพระกุมารไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 23ตามที่เขียนไว้แล้วในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า ว่า "บุตรชายหัวปีทุกคนจะต้องเป็นบุตรที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า"~ 24แล้วพวกเขาก็ถวายเครื่องบูชาตามที่ตรัสสั่งไว้แล้วในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือ นกเขาคู่หนึ่ง หรือนกพิราบหนุ่มสองตัว 25มี ชายคนหนึ่งในกรุงเยรูซาเล็มชื่อสิเมโอน เป็นคนชอบธรรมและยำเกรงพระเจ้า ท่านคอยเวลาที่พวกอิสราเอลจะได้รับการปลอบโยนใจ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สถิตกับท่าน 26พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสำแดงแก่ท่านว่าท่านจะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นพระคริสต์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า 27เมื่อ สิเมโอนเข้าไปในบริเวณพระวิหารโดยการทรงนำของพระวิญญาณ และขณะที่บิดามารดานำพระกุมารเยซูเข้าไปเพื่อจะทำต่อพระกุมารตามธรรมเนียม ของธรรมบัญญัตินั้น 28สิเมโอนเข้าไปอุ้มพระกุมาร และสรรเสริญพระเจ้าว่า 29"ข้าแต่องค์เจ้านาย บัดนี้ขอทรงให้ทาสของพระองค์ไปเป็นสุข ตามพระดำรัสของพระองค์ 30เพราะว่าตาของข้าพระองค์ได้เห็นความรอดของพระองค์แล้ว 31ซึ่งพระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าชนชาติทั้งหลาย 32เป็นความสว่างที่ส่องแก่คนต่างชาติ และเป็นศักดิ์ศรีของพวกอิสราเอลชนชาติของพระองค์" 33ส่วนบิดามารดาของพระกุมารนั้นก็ประหลาดใจเพราะถ้อยคำที่ท่านกล่าวถึงพระกุมาร 34แล้ว สิเมโอนก็อวยพรเขา แล้วกล่าวแก่นางมารีย์มารดาพระกุมารนั้นว่า "นี่แน่ะ พระกุมารนี้ได้รับการเลือกสรรเพื่อเป็นเหตุให้หลายคนในพวกอิสราเอลล้มลงหรือ ลุกขึ้น และจะเป็นหมายสำคัญที่คนจะปฏิเสธ 35เพื่อที่ว่าความคิดในใจของคนจำนวนมากจะปรากฏแจ้ง ถึงหัวใจของท่านเองก็จะถูกดาบแทงทะลุด้วย" 36มีผู้เผยพระวจนะหญิงคนหนึ่งชื่ออันนา เป็นบุตรีของฟานูเอลในเผ่าอาเชอร์ นางชรามากแล้ว นางอยู่กับสามีได้เพียงเจ็ดปีหลังจากแต่งงาน 37แล้วก็เป็นม่ายมาจนถึงอายุแปดสิบสี่ปี นางไม่เคยออกไปจากบริเวณพระวิหารเลย แต่อยู่นมัสการถืออดอาหารและอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืน 38ในขณะนั้น ผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาขอบพระคุณพระเจ้าและกล่าวถึงพระกุมารให้คนทั้งหลายที่คอยการทรงไถ่กรุงเยรูซาเล็มฟัง 39เมื่อโยเซฟกับนางมารีย์ทำสิ่งต่างๆ ตามธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสร็จแล้ว จึงกลับไปยังนาซาเร็ธเมืองของตนในแคว้นกาลิลี 40พระกุมารนั้นก็เจริญวัยแข็งแรงขึ้น เต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญา และพระคุณของพระเจ้าอยู่กับท่าน

คำเทศนา: ลูกที่ทำให้พ่อเสียใจ (ปฐมกาล 3:1-19)

 

 

ปฐมกาล 2:15-19 (THSV 2011)

15 พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​จึง​ทรง​ให้​มนุษย์​นั้น​อาศัย​อยู่​ใน​สวน​เอเดน ให้​ทำ​และ​ดูแล​สวน 16 พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​จึง​ตรัส​สั่ง​มนุษย์​นั้น​ว่า “ผลไม้​ทุก​อย่าง​ใน​สวน​นี้ เจ้า​กิน​ได้​ตาม​ใจ​ชอบ 17 แต่​ผล​ของ​ต้น​ไม้​แห่ง​การ​รู้​ถึง​ความ​ดี​และ​ความ​ชั่ว​นั้น ห้าม​เจ้า​กิน เพราะ​ใน​วัน​ใด​ที่​เจ้า​กิน เจ้า​จะ​ต้อง​ตาย​แน่” 18 พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ตรัส​ว่า “การ​ที่​ชาย​ผู้​นี้​จะ​อยู่​แต่​ลำพัง​นั้น​ไม่​ดี เรา​จะ​สร้าง​คู่​อุป​ถัมภ์​ที่​เหมาะ​สม​กับ​เขา​ขึ้น” 19 พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​จึง​ทรง​ปั้น​สัตว์​ทุก​ชนิด​ใน​ท้อง​ทุ่ง และ​นก​ทุก​ชนิด​ใน​ท้อง​ฟ้า​จาก​ดิน แล้ว​ทรง​นำ​มา​ยัง​ชาย​นั้น เพื่อ​ดู​ว่า เขา​จะ​เรียก​ชื่อ​มัน​ว่า​อะไร ชาย​นั้น​ตั้ง​ชื่อ​สัตว์​ทุก​ชนิด​ที่​มี​ชีวิต​ว่า​อย่าง​ไร สัตว์​นั้น​ก็​มี​ชื่อ​อย่าง​นั้น

คำเทศนา:พระกิตติคุณพิชิการโกหก (กิจการ 4:32-5:11)

 

 

กิจการ 4:32-5:11 (THSV 2011)

4:32 คน​ทั้ง​หลาย​ที่​เชื่อ​นั้น​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน และ​ไม่​มี​ใคร​อ้าง​ว่า​สิ่ง​ของ​ที่​ตน​มี​อยู่​นั้นเป็น​ของ​ตนเอง แต่​ทั้ง​หมด​เป็น​ของ​ส่วน​กลาง 33 และ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​บรร​ดา​อัคร​ทูต​ก็​เป็น​พยาน​ถึง​การ​คืน​พระ​ชนม์​ของ​พระ​เยซู​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​พระ​คุณ​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​อยู่​กับ​พวก​เขา​ทุก​คน 34 เพราะ​ว่า​ใน​พวก​เขา​ไม่​มี​ใคร​ขัด​สน ใคร​มี​ไร่นา​บ้าน​เรือน​ก็​ขาย​เสีย 35 และ​นำ​เงิน​ค่า​ของ​ที่​ขาย​ได้​นั้น​มา​วาง​ไว้​ที่​เท้า​ของ​บรร​ดา​อัคร​ทูต พวก​อัคร​ทูต​จึง​แจก​จ่าย​ให้​ทุก​คน​ตาม​ความ​จำเป็น 36 โย​เซฟ​ผู้​ที่​บรร​ดา​อัคร​ทูต​เรียก​ว่า บาร​นา​บัส ซึ่ง​แปล​ว่า​ลูก​แห่ง​การ​หนุน​น้ำใจ เป็น​เล​วี​ชาว​เกาะ​ไซ​ปรัส 37 มี​ที่​ดิน​ก็​ขาย​เสีย และ​นำ​เงิน​ค่า​ที่ดิน​นั้น​มา​วาง​ไว้​ที่​เท้า​ของ​พวก​อัคร​ทูต

Bookstore

Purchase books through the links below and you'll be helping us fund improvements to this non-profit website. As an Amazon.com associate, we'll benefit from any purchases you make, while you still get Amazon's same low prices and great service.

If you'll be shopping for several items, please use the following procedure for each item: click the link on this page, add the item to your Amazon shopping cart, then return to this page, and repeat. Thanks!

Published Articles

The Sinner’s Prayer in Animistic Cultures: Problems and Solutions

Mission Round Table, 15:1 (January-April 2020), 4-11.

April 2020

 

Book Review: "Polycentric Missiology” by Allen Yeh

Journal of Asian Mission, 19:1 (2018), 151-154.

May 2018

 

Teaching for Life (คำสอนเพื่อชีวิต)

Billions, "More-than-western-Theology", September-October 2016, pages 16-17.

September-October 2016

 

พระคัมภีร์เพียงพอสำหรับชีวิตคริสเตียนจริงหรือ? (Is the Bible Alone Really Enough for Christian Life and Faith?)

นิตยสารประคริสตธรรมประทีป, ปีที่ 67, ฉบับที่ 364, มกราคม-กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 10-16

(Bible Torch Magazine, Year 67, Issue 364,  January-February 2016, Pages 10-16)

January-February 2016

 

ผู้ชายคริสเตียนและคลิปโป๊ (Christian Men and Pornography)

นิตยสารประคริสตธรรมประทีป, ปีที่ 66, ฉบับที่ 362, กันยายน-ตุลาคม 2015, หน้า 26-32

(Bible Torch Magazine, Year 66, Issue 362,  September-October 2015, Pages 26-32)

September-October 2015

 

เหตุที่มิชชันนารีไม่อาจกลับบ้านได้อีก (Why Missionaries Can Never Go Home Again)

นิตยสารประคริสตธรรมประทีป, ปีที่ 66, ฉบับที่ 360, พฤษภาคม-มิถุนายน 2015, หน้า 16-17

(Bible Torch Magazine, Year 66, Issue 360,  May-June 2015, Pages 16-17)

May-June 2015

 

How Then Shall We Go?

Tabletalk, "The Great Commission" April 2014 Vol. 38, No.4, Pages 14-15

April 2014

 

Bangkok Taxi Evangelism

Modern Reformation, "The Cross and the Crescent" July/August 2012 Vol. 21 No. 4 Page number(s): 28-29

July 2012

 

Did the baby Jesus cry?

The Briefing

December 15, 2011

 

Book Review: "Worship and Mission after Christendom" by Alan and Eleanor Kreider

Great Commission Research Journal

August 2011

 

When Living the Gospel Isn't Enough

The Briefing

December 2010

 

Witnessing to Christ in our Age: Does the Resurrection Matter?

Modern Reformation

November 2010

 

The Power of Pastoral Visitation

The Briefing

November 2010

 

What is Christ-centred worship?

The Briefing

March 2010

Published Books & Book Chapters

"Missionary Communication When Locals Are Listening," 

in Emerging Faith (Seanet 16): Lessons from Mission History in Asia, ed. Paul H. De Neui (Pasadena, Calif.: William Carey Publishing, 2020).

January 2020

"Chapter 4- Missionary Communication When Locals are Listening", gives three case studies of missionary communication gone awry in order to highlight common causes of communication mishaps and to suggests guidelines for minimizing such missteps among both foreign missionaries and local Christians in Buddhist cultures. The author provides two historical examples and one modern example of mishaps in missionary communication in Thailand that also bear relevance for cross-cultural Gospel communication beyond the contexts of Southeast Asia and Buddhist-majority cultures. After narrating the three case studies in some detail, these incidents are used as reference points in identifying causes of missionary miscommunication and suggesting solutions for modern Gospel communicators.

Purchase from the William Carey Publishers

 

เสาหลักห้าประการของโปรเตสแตนต์ (The Five Pillars of the Protestant Faith)

co-authored with Rung Rangsanachin, Seree Lorgunpai, Natee Tanchanpongs, and Chaiwat Chawmuangman

Thailand Protestant Churches Coordinating Committee

October 2017

Many Thai Protestants today are unsure what it means to be Protestant. There are so many denominations. What do they have in common? This Thai language book introduces readers to the Five Solas of the Protestant Reformation in order to help them understand the essentials of the Christian faith that unite Christians from various denominations and why they matter for life in the present day. The book is written by Rung Rangsanachin, Seree Lorgunpai, Natee Tanchanpongs, Chaiwat Chawmuangman, and Karl Dahlfred. Karl contributed chapter 1 “What are the Five Pillars of the Protestant Faith?” and chapter 6 “Soli Deo Gloria."

Purchase from the Thailand Bible Society

 

คำสอนเพื่อชีวีต (Thai Christian Catechism)

co-authored with Natee Tanchanpongs and Chaiyasit Suebthayat

Grace City Bangkok

May 2016

The "Thai Christian Catechism" presents the foundations of the Christian faith using a question and answer format and can be used as a tool in teaching and explaining the faith accurately, concisely, and clearly. It provides a foundation for applying Christian faith to everyday life. The Thai Christian Catechism is anchored in the Word of God, and includes clear Scripture references for each question and answer pair. Additionally, the catechism provides a framework and a model that helps the reader to grow in their ability to correctly interpret the Bible. The catechism explains the Gospel, refutes errant teaching, and forms our lives according to the model we have in Jesus Christ.

Purchase from Kanok Bannasan (OMF Publishers Thailand)

 

 

 

Daniel McGilvary: Pioneer Missionary to Northern Thailand

Amazon Digital Services

February 28, 2013

When Daniel McGilvary arrived in Chiang Mai in 1867, there was not a single Christian believer. In the 40 years that followed, McGilvary evangelized tireless, made disciples, and planted the very first churches in Northern Thailand. How did he do it? In this short biography, missionary and author Karl Dahlfred recounts the amazing ministry of this faithful nineteenth-century missionary pioneer.

 

 

 

 

Theology Drives Methodology: Conversion in the Theology of Charles Finney and John Nevin

Amazon Digital Services

May 11, 2012

In “Theology Drives Methodology”, Karl Dahlfred examines the theology and methods of Charles Finney and John Nevin, demonstrating how the different beliefs of these two men led them to radically different conclusions about the best methods to use in promoting the Gospel. Finney’s beliefs led him to use high-pressure revival meetings to induce conversions. Nevin’s beliefs led him to emphasize...more

 

Donation Address

OMF International
10 W. Dry Creek Circle
Littleton, CO 80120

With your check, please include a note indicating support for "Karl & Sun Dahlfred"
You may also give online.