ข้อเสนอของกรรมการการศาสนศาสตร์ของ กปท เรื่อง G12 ในประเทศไทย

บทความข้างล่างนี้ถูกเขียนโดย คณะกรรมการศาสนศาสตร์ของกปท.

 

ศึกษาโดยคณะกรรมการศาสนศาสตร์ของ กปท

เหตุผลที่ทำการศึกษาเรื่องนี้

  • เนื่องจากมีการร้องเรียนว่าคำสอนของ G12 ไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์

แนวทางการศึกษา

  • สัมภาษณ์ผู้นำหลักท่านหนึ่งของ G12 ในประเทศไทย
  • ศึกษาเอกสารที่ได้รับจากผู้นำหลักของ G12 ท่านนั้น ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ได้แปลมาและใช้สอน ซึ่งประกอบไปด้วย Post Encounter, Sol (School of Leadership)  1, 2, 3  
  • ศึกษาเอกสารของเซซาร์ คาสเตยาโนส ดี.โดยตรง
  • บทวิเคราะห์จากบุคคลอื่นในเรื่องนี้

ประเด็นห่วงใย

หลังจากที่กรรมการได้ทำการศึกษาเนื้อหาโดยรวมแล้ว มีประเด็นบางประการเกี่ยวกับคำสอนของ G12 ที่มีผลต่อความเชื่อของคริสเตียนดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ 1 คือที่มาของ G12

คำว่า G  แปลว่าการปกครองซึ่ง ลักษณะการปกครองแบบนี้เป็นการปกครองแบบปิรามิด ซึ่งไม่สอดคล้องกับการปกครองคริสตจักรจำนวนมากในโลกนี้เช่น แบ๊บติสต์ เพรสไบทีเรียน และคริสตจักรอิสระ

จากที่กรรมการได้สัมภาษณ์ผู้นำหลักของ G12 ท่านนั้น เพื่อขอความคิดเห็นว่า เลข 12 นี้มีความสำคัญหรือไม่อย่างไร ก็ได้รับคำตอบว่า ไม่มีความสำคัญอะไร แต่ในคู่มือการสอน G12 นั้นได้ให้ความสำคัญกับเลข 12 ดังตัวอย่างในหน้า 114 ของ Sol 2 ผู้เขียนได้อ้าง 1 พกษ. 18:31ว่า  “เอลียาห์นำศิลาสิบสองก้อนมาตามจำนวนเผ่าของบุตรชายของยาโคบ ผู้ซึ่งพระวจนะของพระเจ้ามาถึงว่า อิสราเอลจะเป็นชื่อของเจ้า’– การปกครองในระบบ 12: ศิลา 12 ก้อนเป็นตัวแทนของผู้นำ 12 คนในพระราชกิจของพระเจ้า ซึ่งจะเป็นผู้แบกรับน้ำหนักของงานรับใช้ไว้ (ดูหน้า122ประกอบ)

The Idol of Busyness

If you ask many people today, “How are you doing?”, it is extremely common to get an answer along the lines of “I’m really busy.”  It seems that everybody is busy.  Everybody is tired.  In fact, it is almost expected that people will be busy and that any answer other than “I’m really busy” is unacceptable.

But is it socially acceptable to NOT be busy?

Imagine with me that someone asks you, “How are you doing?” and you reply, “I’m doing well. I don’t have a lot going on.”  Is that an acceptable answer?  If you answer like that, will people think you are lazy?  If we don’t claim to be busy, will people think we have no ambition and no goals in life?

Book Notes ~ May 2016

In May, I wrapped up a couple long books left over from April and "read" my first whole book from a Puritan author (besides John Bunyan).  I am still working on figuring out a research topic in Thai church history in order to apply for Ph.D studies, which is reflected in this month's titles.

How the West Won: The Neglected Story of the Triumph of Modernity

This was a fascinating read from sociologist of religion Rodney Stark.  In short, he advances the thesis that there were distinctive factors that have contributed to the development and prosperity of Western nations that were not present in other cultures around the world.  The West, for example, developed democracy and modern science because of beliefs in progress and the value of innovation.  As in many of his other books, Stark seeks to overturn popular misconceptions and self-loathing critiques about Western civilization, namely that European nations gained ascendancy by merely being in the right place at the right time to take advantage of other cultures for their own advancement. He does not try to hide the flaws and evils of the West, but does want to bring balance to the overstated critiques of recent years.  The longer I live in Asia, and the longer I study history, the more I see that although there are many beautiful and worthy aspect of non-Western cultures, there are many aspects of Western culture that are better than other places in the world (commitments to democracy, equality, progress, and innovation).  That may sound like any old colonial attitude but I’d rather think of this position as a realistic view which finds a middle ground between white guilt and white man’s burden.  From this short description of the book, you may not be convinced of Stark’s thesis so I would encourage you to read the book for yourself.  It is well written and worth your time.

 

 

Caitlin Earns a Kindle

At 6 years old, Caitlin is growing as a reader, striving to catch up with her older brother.   As an incentive to keep pushing forward in reading, we told Caitlin she would get a special reward when she finished a series of graduated readers and a big book of Bible stories.  She pressed on and got the prize at last - her very own Kindle, with a snazzy pink case, at that.  Now she won't have to battle with her older brother for reading time on the Kindle :-)

Karl Dahlfred's Books

Donation Address

OMF International
10 W. Dry Creek Circle
Littleton, CO 80120

With your check, please include a note indicating support for "Karl & Sun Dahlfred"
You may also give online.