ความเชื่อในผีสางวิญญาณและการอธิษฐานรับเชื่อ (Animism and the Sinner's Prayer)

ทุก ๆ ปี ผู้เชื่อคริสเตียนและมิชชันนารีในเมืองไทยได้นำคนอธิษฐานรับเชื่อเพื่อที่จะช่วยพวกเขาให้มาเป็นคริสเตียน แต่ผู้เชื่อใหม่เหล่านี้บางคนไม่เคยมาคริสตจักรเลย หรือบางคนมาคริสตจักรในช่วงแรก ๆ จากนั้นก็หายไป ก่อนรับบัพติศมา มีหลายคนบัพติศไป และไม่กลับมาเลย อะไรเป็นสาเหตุของสิ่งเหล่านี้?

เมื่อ 200 ปีที่แล้ว วิธีการเรียกคนออกมาหน้าที่ประชุมเพื่อประกาศความเชื่อใหม่ในพระคริสต์ถูกคิดค้นขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา นับแต่นั้นมา คนจำนวนมากในหลายประเทศทั่วโลกได้อธิษฐานรับเชื่อพระเยซูคริสต์ แต่กลับไม่สำแดงผลแห่งพระวิญญาณในการดำเนินชีวิต เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น? แน่นอนว่ามีหลากหลายสาเหตุ แต่ในประเทศนั้นสาเหตุสำคัญประการหนี่งก็คือ ภูมิหลังของคนที่อธิษฐานรับเชื่อ พวกเขามีโลกทัศน์ที่มีพื้นฐานมาจากความเชื่อในผีสางวิญญาณ (Animism) และจึงแปลความหมายของการรับเชื่อโดยใช้โลกทัศน์ดังกล่าวนั้น

ในขณะที่การอธิษฐานรับเชื่อถูกคิดค้นขึ้นเพื่อช่วยนำคนมาเป็นคริสเตียน แต่ในประเทศไทย (เช่นเดียวกับหลาย ๆ ประเทศ) การอธิษฐานรับเชื่อกลับมีผลในทางตรงข้ามที่ไปยืนยันโลกทัศน์ที่มีพื้นฐานมาจากความเชื่อในผีสางวิญญาณ กล่าวถึงที่สุด ความเชื่อในผีสางวิญญาณคือการใช้พิธีกรรมและพิธีทางศาสนาเป็นฉากหน้าในการโน้มน้าวควบคุมให้โลกฝ่ายวิญญาณทำตามสิ่งที่ผู้เชื่อในผีสางวิญญาณประสงค์ให้กระทำ ไม่ว่าจะเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายหรือการรับพรอันประเสริฐ พุทธศาสนาแบบไทย ๆ มีส่วนผสมของพุทธศาสนาแท้ ๆ และความเชื่อในผีสางวิญญาณ ทั้งในเรื่องดวงวิญญาณ โชคลาง พระธาตุ/อัฐิ วัตถุมงคล การดูดวง โหราศาสตร์ เวทมนตร์คาถา เป็นต้น การผสมผสานกันระหว่างความเชื่อในผีสางวิญญาณและพุทธศาสนาดังกล่าวนี้เป็นส่วนสำคัญของโลกทัศน์และระบบความเชื่อของคนไทยส่วนใหญ่ และความเข้าใจเกี่ยวกับโลกฝ่ายวิญญาณในแบบนี้เองที่คนไทยนำติดตัวมาด้วยเมื่อพวกเขาเข้าร่วมการชุมนุมคริสเตียนหรือได้ยินการประกาศข่าวประเสริฐ

Academic Shame and the Honor that Really Matters

At some time, most of us have found ourselves in a new situation where we wanted to feel competent and get things right but were afraid of getting it wrong and feeling embarrassed in front of others.   Maybe it was starting a new job or going to a new school.  Maybe it was a parent or romantic interest whom we wanted to impress.  I’ve certainly felt that way many times in life. Most recently, I have moved to a new country and started a doctoral program.  In my new station in life, I’d rather appear as neither an ugly American nor an ignorant fish-out-of-water at the university.  But the reality is that I probably come across as one or the other or both from time to time.

Given my recent move, I was particularly struck by the following story from Mark Baker in “Ministering in Honor-Shame Cultures: Biblical Foundations and Practical Essentials.”  I’ve been slowly working my way through this book over several months, and providentially I came across this testimony of Baker’s experience of being a first year Ph.D student at the same time I had just started my own Ph.D studies.  As Baker points out near the end of his story, a lot of people can’t identify with studying for a Ph.D but but all of us have experienced shame at some point and tried to hide the feeling that we just don’t measure up to those around us. 

Book Review ~ The Fundamentalist Movement among Protestant Missionaries in China, 1920-1937

Kevin Xiyi Yao, The Fundamentalist Movement among Protestant Missionaries in China, 1920-1937. Lanham, Maryland: University Press of America, 2003.

reviewed by Karl Dahlfred

 

Cover "The Fundamentalist Movement Among Protestant Missionaries in China, 1920-1937"Fundamentalism among missionaries in China has been lightly touched upon by scholars of Chinese history, Chinese Christianity, and fundamentalism more broadly but there has been little focused attention dedicated to fundamentalist missionaries in China.  In this published version of his doctoral research, Kevin Xiyi Yao has aimed to fill in this gap with an historical study of the events, people, and institutions associated with fundamentalist Protestant missionaries in China during the years 1920-1937.  As Yao points out in his introductory chapter, such a study is needed because previous scholarship on missionaries in China has almost exclusively focused on the social, cultural, and political impact of missionary activity while neglecting questions of the theological dynamics of missionary motivations and activities.  However, the story of change in China during the first half of the twentieth century is multi-faceted and the role of missionaries in those changes cannot be explained with socio-cultural approaches alone.

The primary goal of Yao’s book is largely historical and explanatory, intended to be a preliminary work upon which other scholars may build in order to investigate fundamentalism in China more precisely.  A secondary goal of the book is to show that fundamentalism in China during the period in question was neither a mere importation of foreign doctrinal disputes onto Chinese soil, nor simply a continuation of the conservative Protestant missionary consensus of the nineteenth century, namely a belief in an inerrant Bible and the necessity of believing in Christ for salvation.

Return of the Green Screen

When our family was on vacation in San Francisco, we happened to pass by a giant green screen sitting on the edge of the sidewalk by Pier 41.  If you are not familiar with green screens, these giant green backgrounds are used by moviemakers to project real actors and actresses onto fake backgrounds, such as in spaceships and so forth.  The kids and dad had experimented with a green screen app on the phone when we were at home but we really didn't have a proper green screen available.  Thankfully we had some toy lightsabers (from Star Wars) in our backpack and the kids had a good time playing in front of the green screen while I filmed them with the app to insert special backgrounds.  Then I plugged the video clips into the iMovie app (which has a nifty movie trailer template) and voila!

Watch "Return of the Green Screen" on YouTube

Donation Address

OMF International
10 W. Dry Creek Circle
Littleton, CO 80120

With your check, please include a note indicating support for "Karl & Sun Dahlfred"
You may also give online.