ความเหมือน และความแตกต่างระหว่าง นิกายโปรเตสแตนท์และนิกายโรมันคาธอลิก

หลายคนรู้ว่านิกายโรมันคาธอลิกและนิกายโปรเตสแตนท์เป็นของศาสนาคริสต์ แต่ยังไม่รู้ว่าทั้งสองนิกายนี้แต่กต่างกันอย่างไร  ทั้งสองกลุ่มมีความเชื่อตาม หลักข้อเชื่อของอัครทูต และ หลักข้อเชื่อไนซีน แต่ยังมีหลายข้อที่ไม่เหมือนกัน

ข้างล่างนี่ท่านจะพบการสรุปสั้นๆ เรื่องความแตกต่างระหว่างนิกายโรมันคาธอลิกและนิกายโปรเตสแตนท์   

 

 

หลักความเชื่อ

คาธอลิก

โปรเตสแตนท์

1

สิทธิสูงสุดในการปกครองของคริสตจักร

สังฆธิปไตย (การปกครองตามลำดับลงมา) - สันตะปาปาเป็นประมุข

1) สังฆธิปไตย (แบบแองกลิคัน)
2) คณะผู้ปกครองที่ระดับภาค (แบบสภาฯ)
3) คณะผู้นำของคริสตจักรท้องถิ่น (แบบแบบติสต์)

2

สิทธิอำนาจสูงสุดในการกำหนดหลักความเชื่อ

ประเพณีและคำสอนของศาสนจักร

พระคริสตธรรมคัมภีร์

3

ความรอด

โดยพระคุณด้วยมีการกระทำเป็นตัวช่วย

โดยพระคุณพระเจ้าเท่านั้น

4

คนกลางระหว่างเรากับพระเจ้า

พระเยซูคริสต พระแม่มารี เหล่านักบุญ และบาทหลวงประจำโบสถ์

พระเยซูคริสต์เท่านั้น

5

หลังความตาย

คนเชื่อพระคริสต์ไปแดนชำระรับโทษบาป แล้วขึ้นสวรรค์เมื่อถูกชำระแล้ว
คนไม่เชื่อพระคริสตอาจตกนรก หรือ อาจรอด (คำสอนของคาธอลิกยื่นยันทั้งสองอย่าง)

คนเชื่อพระคริสตขึ้นสวรรค์
คนไม่เชื่อถูกพิพากษาลงโทษนิรันดร์

6

พิธีมหาสนิด

ขนมปังและน้ำองุ่นเปลี่ยนแปลงเป็นพระกายและพระโลหิตแท้ของพระเยซูคริสต์  พีธีเป็นการถวายบูชา

ขนมปังและน้ำองุ่นเป็นสัญญาลักษณ์ช่วยผู้เชื่อให้ระลึกถึงพระเยซูคริสต์

7

ผู้นำคริสตจักร

บาทหลวง  ห้ามแต่งงาน

ศิยาภิบาล ผู้ปกครอง และ/หรือทีมผู้นำ
แต่งงานได้

8

รูปปั้น  ภาพศิลปะ

รูปปั้น และภาพศิลปะเป็นตัวช่วยผู้เชื่อนมัสการพระเจ้า

รูปปั้นมีน้อย ไม่มีบทบาทในการนมัสการ
ภาพศิลปะใช้ในการสอนเด็ก หรือเอาไว้เพื่อความสวยงามเท่นนั้น

Image by Free-Photos from Pixabay

ท่านใดที่สนใจรู้เพิ่มเติมสามารถ

 

My Ph.D Thesis... in One Image

When people hear that I am working on a Ph.D, they inevitably want to know what it is about.  Doctoral theses, by nature, are very specific and are often challenging to explain succinctly to people in a way that is both clear and understandable.
 
But recently I was presented with the challenge of summing up my Ph.D research in a poster.  Is that even possible?
 
Every year, the city of Edinburgh holds a “Doors Open Day” where historic buildings that are not normally open to the public open their doors and let people in to have a look.  New College, the home of the School of Divinity at the University of Edinburgh decided to participate this year, and the director of postgraduate studies put out the call for volunteers to produce posters of their Ph.D research to be hung up inside the New College building for visitors to look at on Doors Open Day.  There weren’t too many rules for how to do the poster, except that it needed to interesting and attractive for the general public wandering through the building who might not know anything about the field we are studying.
 
It enjoyed looking at the various posters from other students and faculty. I was fairly happy with how my own poster turned out too so I thought I would share it here on my blog for those who are curious to know what I am spending my time working on here in Edinburgh and how it relates to my missionary work in Thailand.
 
I appreciate that few people actually read Ph.D theses but over time I hope to produce various articles, blogs, etc. that will give little nuggets of useful info and insight into the things that I have discovered with the hope that the fruit of my research will benefit others.  This poster doesn’t include everything that will appear in my finished thesis but I hope that it serves as a taster of some of the major themes that I am looking at.

Click here to view the full-size image 

English Teaching vs. Evangelism - A Lesson from 19th Century Bangkok

On August 4, 1851 a unique opportunity opened up for Mrs. Sarah Bradley and a couple of other missionary women in Bangkok. It was a chance that any missionary would have jumped at, but also one that needed to be managed well… which it wasn’t, as will be seen.

Despite the general neglect of women’s education in mid-nineteenth century Thailand, King Mongkut (Rama IV) invited Mrs. Mary Mattoon, Mrs. Sarah Bradley, and Mrs. Sarah Jones to teach English to his wives and other women in the royal palace. The king was a forward-looking and modern-minded monarch who was eager to gain Western knowledge from missionaries and other Westerners. Previously, missionary Jesse Caswell had been a private tutor to the king and as a result King Mongkut became quite adept in English and was eager for others in the royal household to learn English as well.

View of Bangkok during Mongkut's lifetime, Grand Palace shown in center
View of Bangkok during King Mongkut's lifetime (Grand Palace is shown in center)

Dystopian Movies and the Gospel

My oldest son has asked me many times why I like dystopian movies and I haven’t been able to put my finger on it.  It seems weird to enjoy movies about a bleak, horrible future where life is awful and we are all living under the shadow of alien/robot overlords, or a catastrophic natural disaster, or some other extremely unpleasant state of affairs.  Isn’t there enough horrible stuff in real life already that I should not enjoy watching movies about horrible stuff too?  But it finally occurred to me what the attraction is, at least for me, and perhaps for others as well.
 
dystopian buildings in city
Image by Carroll MacDonald from Pixabay
 

Donation Address

OMF International
10 W. Dry Creek Circle
Littleton, CO 80120

With your check, please include a note indicating support for "Karl & Sun Dahlfred"
You may also give online.