ประวัติศาสตร์คริสตจักรไทยในบริบทสากล

ข้างล่างนี้ท่านจะพบเส้นทางเดินผ่านประวัติศาสตร์คริสตจักรไทยในบริบทสากล (Timeline of Thai Church History in Global Context)  เส้นทางนี้เน้นประวัติศาสตร์ของนิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย  แต่ก็ยังร่วมข้อมูลของคาทอลิก และการเคลื่อนไหวทางโลกที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและที่ต่างประเทศ

ผมคาดหวังว่าจะเป็นพระพรสำหรับทุกคนที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์คริสเตียนไทยและอยากเรียนรู้จากอดีตเพื่อสร้างอนาคตที่ดี

เมื่อเปิดดูขนาดเต็ม ช่วยกดลูกสรบนแป้นพิมพ์เพื่อดูภาพทัดไปหรือย้อนหลัง

 

แผนการอ่านพระคัมภีร์ของ อ.มเชย์น (M'Cheyne) และพระคัมภีร์ฉบับศึกษา ESV

การใช้แผนการอ่านพระคัมภีร์เป็นวิธีการอ่านพระคัมภีร์ที่มีระบบระเบียบและช่วยเราให้ไม่ละเลยการอ่านพระคัมภีร์ตอนใด ด้วยว่าเราไม่ต้องเสียเวลาในการเลือกตอนพระคัมภีร์ที่เราจะอ่านในแต่ละวัน

แผนการอ่านพระคัมภีร์ที่ท่านจะพบข้างล่างนี้ดีมากและจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านท่านใดที่ใช้  ดาวน์โลดได้ฟรีครับ แต่กรุณาอย่าเอาไปขายเพื่อได้กำไรอย่างใดนอกเหนือค่าถ่ายเอกสารครับ  ขอให้พระเจ้าทรงอวยพระพรครับ

 

 

 

สู่การเป็นพลเมืองแห่งสวรรค

เราอยู่เมืองไทยมาได้แค่ราว ๆ 7 ปีเท่านั้น ความขัดแย้งเกี่ยวกับรัฐบาลนั้นเกิดขึ้นมาตลอดตั้งแต่เรามาถึงจนกระทั่งตอนนี้ ทุก ๆ 2-3 ปี จะมีการต่อสู้เกิดขึ้น โดยปัญหาการต่อสู้ของผู้ประท้วงก็เป็นเรื่องเดิมคือเรื่องการทุจริต

ผมไม่ได้เป็นคนไทย และจริง ๆ แล้วผมไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งนี้ว่า “ใครผิด ใครถูก” แต่ ในฐานะของอาจารย์สอนคริสเตียน ผมมีสิทธิ์ที่จะแสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นของพระเจ้า ตามที่พระองค์ได้ส่งเปิดเผยไว้ในพระคำของพระองค์ คริสเตียนไทยบางคนอาจจะประหลาดใจที่พบว่า พระคัมภีร์ได้กำลังกล่าวถึงการต่อสู้ในประเทศไทย และพระคัมภีร์ได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าต้องการให้คริสเตียนไทยมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ ให้เราดูข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ที่จะช่วยให้คริสเตียนไทยเข้าใจ:

ฟีลิปปี 3:20 “แต่เราเป็นพล‍เมืองแห่งสวรรค์ และเรารอ‍คอยผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์คือพระ‍เยซู‍คริสต์องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า”

1) คุณเกิดในประเทศไทย แต่คุณเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์

ผมรู้สึกแปลกใจเหลือเกินที่คริสเตียนไทยลืมว่าตนเองเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์ได้อย่างรวดเร็ว พระเยซูคริสต์กล่าวว่า ถ้าอาณาจักรถูกแบ่งแยกด้วยตัวของมันเอง มันจะดำรงอยู่ไม่ได้ เป็นไปได้ไหมที่ซาตานกำลังใช้การเมืองในประเทศไทย เพื่อที่จะแบ่งแยกพลเมืองแห่งสวรรค์บนโลกนี้? ในฐานะที่เป็นพลเมืองแห่งสวรรค์ มีเพียงสิ่งเดียวที่ควรจะควบคุมความคิดของเรา และกวนใจเรา นั่นคือ ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์

มาระโก 13:7 “เมื่อท่าน‍ทั้ง‍หลายได้‍ยินเรื่องสง‌ครามและข่าว‍ลือเรื่องสง‌คราม อย่าตื่น‍ตระ‌หนกเลย เพราะว่าสิ่ง‍เหล่า‍นี้จำเป็นต้องเกิด‍ขึ้น แต่ยังไม่ถึงกาล‍อวสาน”

2) ในโลกแห่งการทุจริต การต่อสู้ก็เป็นสิ่งที่คาดหวังไว้แล้วว่าจะต้องเกิดขึ้น

มาระโกเตือนสติเราอย่างชัดเจนว่า การต่อสู้ สงคราม และปัญหาทางด้านการเมืองนั้นไม่ควรทำให้เราตื่นตระหนก สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นก่อนจะถึงเวลาที่พระคริสต์จะกลับมารับเรา ในฐานะที่เป็นพลเมืองแห่งสวรรค์ เราควรระลึกไว้ว่า พระเยซูจะกลับมาเร็ว ๆ นี้ และเวลาในการประกาศเรื่องข่าวประเสริฐนั้นก็สั้นนัก

ฮีบรู 13:17 “จงนบ‌นอบเชื่อ‍ฟังบรร‌ดาผู้‍นำของท่าน‍ทั้ง‍หลาย”

3) ชีวิตนี้ไม่ยุติธรรม แต่พระวจนะของพระเจ้านั้นก็ชัดเจน

ถ้าคุณกำลังรอผู้นำที่ยุติธรรม คุณจะไม่มีวันได้พบเขาคนนั้น คุณจะไม่มีวันที่จะพบนักการเมืองที่ไม่ทุจริต คุณจะไม่มีวันที่จะพบนักการเมืองที่ไม่โกง คุณจะไม่มีวันที่จะพบนักการเมืองที่ไม่โกหก คุณจะไม่มีวันที่จะพบคนที่จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง ถ้าคุณจะเต็มใจที่จะเชื่อฟังผู้นำที่สมบูรณ์แบบเท่านั้น คุณจะไม่มีวันพบคนคนนั้น

และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจะต้องหันกลับมาหาพระเจ้า และพระวจนะของพระองค์เพื่อเป็นคำตอบให้คุณ พระองค์ไม่เคยโกหก พระองค์ไม่เคยโกง พระองค์ไม่เคยทุจริต พระองค์ไม่เคยทำให้คุณผิดหวัง

 

บทความข้างบนนี้ถูกเขียนโดย Matt Jones ผู้เป็นมิชชันนารีแบ็บติสต์ที่รับใช้อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์

 

คำแถลงการณ์เกี่ยวกับ “พระกิตติคุณ” แห่งความมั่งคั่ง (Lausanne Statement on the Prosperity Gospel)

คำแถลงการณ์เกี่ยวกับ

“พระกิตติคุณ” แห่งความมั่งคั่ง

โดยคณะทำงานศาสนศาสตร์โลซาน

ณ เมือง Akropong, ประเทศกานา, 8-9 ตุลาคม 2008 และ 1-4 กันยายน 2009

 

(ต้นฉบับภาษาอังกฤษอ่านได้ที่นี้)

 

 

หมายเหตุ: นี่เป็นคำแถลงการณ์ เพื่อจุดประเด็นการอภิปรายจากมุมมองทางศาสนศาสตร์ จริยธรรม การอภิบาล พันธกิจโลก สังคมการเมือง และเศรษฐกิจ เกี่ยวกับคำสอนว่าด้วย “ความมั่งคั่ง” ที่ได้ ปรากฏขึ้นทั่วโลก และโดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา ...

 

พระกิตติคุณแห่งความมั่งคั่ง” (Prosperity Gospel) สอนว่า ผู้เชื่อมีสิทธิ์ที่จะได้รับพระพรทางด้านสุขภาพและความมั่งคั่งทางการเงิน และพวกเขาสามารถได้รับพระพรเหล่านี้โดยการประกาศยืนยันความเชื่อ และการ “หว่านเมล็ดพันธุ์” ผ่านการถวายทรัพย์สินเงินทองอย่างสัตย์ซื่อ  เราตระหนักดีว่าคำสอนแห่งความมั่งคั่งนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เจาะจงนิกายความเชื่อ  เราสามารถพบคำสอนนี้ได้ ในคริสตจักรเครือโปรเตสแตนต์หลัก ในคริสตจักรเครือ Pentecost และในคริสตจักร Charismatic ต่างๆ  ดั่งนั้น คำแถลงการณ์นี้ตั้งเป้าไปที่คำสอนว่าด้วย “ความมั่งคั่ง” และไม่ได้มีเจตนาวิจารณ์นิกายหนึ่งนิกายใด

ประวัติศาสตร์คริสตจักรตั้งแต่ปี 1500

ข้างล่างนี้ท่านจะพบเส้นทางเดินผ่านประวัติศาสตร์คริสตจักรสากลตั้งแต่ปี 1500 ถึงปัจจุบัน.  ผมคาดหวังว่าจะเป็นพระพรสำหรับทุกคนที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์และอยากเรียนรู้จากอดีตเพื่อสร้างอนาคตที่ดี (ท่านใดที่สนใจประวัติศาสตร์คริสตจักรสากลก่อนปี 1500 กรุณาคลิกที่นี้)

เพื่อดูภาพถ้ดไปหรือย้อนหลัง ช่วยกดลูกสรที่แป้งพิมพ์ดีด

ดูขนาดเต็ม คลิกที่นี้

 

ไข่กับกระต่ายเกี่ยวอะไรกับวันอีสเตอร์?

วันอีสเตอร์เป็นวันที่คริสเตียนฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ซึ่งในหลายๆ ประเทศใช้ไข่และกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ของการฉลองด้วย

 

          ไข่กับกระต่ายเกี่ยวอะไรกับวันอีสเตอร์?

 

ในวันที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายและออกมาจากอุโมงค์ฝังศพ พระองค์กับเหล่าสาวกเล่นกับกระต่าย หรือต้มไข่กินกันอย่างนั้นหรือ? ไม่ใช่เลย! เหล่าสาวกไม่ได้ใช้ไข่หรือกระต่ายมาร่วมฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ แต่ทั้งสองสิ่งนี้เป็นประเพณีจากศาสนาอื่นๆ และถูกนำมาเสริมเข้าไปในการเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ของคริสเตียนในภายหลัง

 

Donation Address

OMF International
10 W. Dry Creek Circle
Littleton, CO 80120

With your check, please include a note indicating support for "Karl & Sun Dahlfred"
You may also give online.