เสาหลักห้าประการของโปรเตสแตนต์คืออะไร? (What are the Five Solas of Protestantism?)

Written by Karl Dahlfred.

หนังสือ เสาหลักห้าประการของโปรเตสแตนต์

เมื่อปี 2017 เป็นปีพิเษศสำหรับคริสเตียนทั่วโลกเนื่องจากเป็นปีครบรอบ 500 ปีของการปฏิรูปศาสนาโปรเตสแตนต์ เมื่อปีค.ศ. 1517 บาทหลวงคนหนึ่งชื่อ มาร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther) ได้นำข้อเสนอ คำประท้วง 95 ข้อ (95 Theses) ไปปิดไว้ที่ประตูวิหารของเมืองวิทเทนเบิร์ก (Wittenburg) ประเทศเยอรมัน ท่านได้สังเกตปัญหาและคำสอนผิดบางอย่างในคริสตจักร จึงปราถนายกเรื่องเหล่านี้มาอภิปรายเพื่อรับการแก้ไข การนำคำประท้วง 95 ข้อ ปิดไว้ในครั้งนี้ถูกนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปศาสนาโปรเตสแตนต์ ซึ่งส่งผลให้คริสต์ศาสนจักรตะวันตกแตกเป็นสองนิกายใหญ่ๆ คือ นิกายโปรเตสแตนต์ และนิกายคาทอลิก ต่อมาพวกโปรเตสแตนต์ได้แบ่งออกเป็นสายต่างๆ ซึ่งเชื่อและปฏิบัติไม่เหมือนกันในบางข้อ จนมีคนบอกว่าพวกโปรเตสแตนต์ไม่มีแก่นแท้ทางความเชื่อเลย คำกล่าวหานี้เป็นความจริงหรือไม่?  มีอะไรที่เป็นแก่นแท้ทางความเชื่อของพวกโปรเตสแตนต์?   มีความเชื่อและข้อปฏิบัติอะไรบ้างหรือไม่ที่ชาวโปรเตสแตนต์จากกลุ่มต่างๆ ยึดถือและทำให้พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกัน? หลายปีมาแล้วมีผู้นำคริสตจักรและนักศาสนศาสตร์หลายคนได้ยกเรื่อง “เสาหลักห้าประการ” (Five Solas) เป็นเครื่องมืออธิบายว่าแก่นแท้ทางความเชื่อของโปรเตสแตนต์คืออะไร

นักปฏิรูปโปรเตสแตนต์รุ่นแรกไม่ได้ต้องการจะสรรค์สร้างทฤษฎีใหม่ๆ แต่ปรารถนาจะฟื้นฟูความจริงของศาสนาคริสต์ที่เหล่าอัครทูตและคริสตจักรยุคแรกเชื่อถือ ซึ่งความจริงนั้นได้ถูกบิดเบือนและลืมเลือนไปหลังจากสมัยของเหล่าอัครทูต พวกนักปฏิรูปรุ่นแรกจึงสอนและเน้นหลักข้อเชื่อบางข้อที่เราสรุปได้เป็นห้าประการ ซึ่งเราอาจเรียกว่าเสาหลักห้าประการของโปรเตสแตนต์ หลักข้อเชื่อห้าประการอันเป็นเสมือนเสาหลักนี้เริ่มต้นด้วยคำว่า “โซลา” (Sola) หรือคำละตินที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่

  1. โซลา สคริปตูรา (Sola Scriptura – พระคัมภีร์เท่านั้น)
  2. โซลา กราเตีย (Sola Gratia – พระคุณเท่านั้น)
  3. โซลา ฟีเด (Sola Fide – ความเชื่อเท่านั้น)
  4. โซลุส คริสตุส (Solus Christus – พระคริสต์เท่านั้น)
  5. โซลี เดโอ กลอเรีย (Soli Deo Gloria – พระสิริจงมีแด่พระเจ้าผู้เดียว)

ห้าข้อนี้จึงสำคัญเพราะเหตุใด? 

พวกนักปฏิรูปสอนเรื่อง พระคัมภีร์เท่านั้น (โซลา สคริปทูรา)  เนื่องจากในสมัยนั้นศาสนจักรยกย่องธรรมประเพณีของศาสนจักรและกฤษฎีกาของพระสันตะปาปาให้มีสิทธิอำนาจเทียบเท่ากับพระคัมภีร์ในการกำหนดความเชื่อ แต่พวกนักปฏิรูปยืนยันว่าพระดำรัสของพระองค์มีสิทธิอำนาจเหนือศาสนจักรและพระสันตะปาปา

พวกนักปฏิรูปสอนเรื่อง พระคุณเท่านั้น (โซลา กราเทีย) และ ความเชื่อเท่านั้น (โซลา ฟีเด) เนื่องจากในสมัยนั้นศาสนจักรยกย่องการกระทำของมนุษย์ โดยสอนว่ามนุษย์ต้องกระทำดีเพื่อแลกมาซึ่งความรอด แต่พระคัมภีร์สอนว่าความรอดของเราได้มาโดยพระคุณของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้น

พวกนักปฏิรูปสอนเรื่อง พระคริสต์เท่านั้น (โซลัส คริสตัส) เนื่องจากในสมัยนั้นศาสนจักรยกย่องพวกนักบวชและนักบุญว่าเป็นคนกลางระหว่างเรากับพระเจ้า แต่พวกนักปฏิรูปยืนยันว่าพระคริสต์เท่านั้นทรงช่วยเราให้รอดได้และพระคริสต์เท่านั้นทรงฟังคำอธิษฐานของเราในฐานะคนกลางแต่เพียงผู้เดียว

พวกนักปฏิรูปสอนเรื่อง พระสิริจงมีแด่พระเจ้าผู้เดียว (โซลี เดโอ กลอเรีย) เนื่องจากในสมัยนั้นผู้นำของศาสนจักรและการกระทำดีของมนุษย์่ถูกยกย่องอย่างไม่เหมาะสม และได้แย่งชิงพระสิริของพระเจ้า  แต่พวกนักปฏิรูปปรารถนาให้พระคริสต์รับเกียตรสูงสุดในทุกๆ ด้านของชีวิตของเรา

โลกของเราในทุกวันนี้อาจไม่เหมือนยุคของพวกนักปฏิรูปในหลายด้าน แม้กระนั้น โลกของเราก็ยังคงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คอยแย่งชิงพระสิริของพระเจ้าและท้าทายความเชื่อของคริสเตียน  เพราะเหตุนี้ ปี 2017 เป็นเวลาอันดีที่จะมองย้อนหลังและทำความเข้าใจกับเสาหลักห้าประการของโปรเตสแตนต์   เสาหลักทั้งห้าช่วยเราให้เข้าใจความเชื่อของเราเอง   คริสเตียนที่เข้าใจเสาหลักห้าประการนี้ก็จะเข้าใจพระกิตติคุณและคำสอนหลักของพระคริสตธรรมคัมภีร์  และได้แนวทางที่แน่นอนในการดำเนินชีวิตคริสเตียน

 


บทความข้างบนนี้ถูกปรับจากหนังสือ เสาหลักห้าประการของโปรเตสแตนต์ เขียนโดยศาสนาจารย์ ดร. รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ และคณะ พิมพ์โดย คณะกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนต์แห่งประเทศไทย (กปท) ตุลาคม 2017

สนใจสั่งซื้อหนังสือ เสาหลักห้าประการของโปรเตสแตนต์  กรุณาติดต่อ

สมาคมพระคริสตธรรมไทย

โทร.02-279-8341-4 

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: TBS2012

LINE: thaibible.line

 

luther hear God speak read Bible Thai

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn