เสาหลักห้าประการของโปรเตสแตนต์คืออะไร? (What are the Five Solas of Protestantism?)

Written by Karl Dahlfred on .

หนังสือ เสาหลักห้าประการของโปรเตสแตนต์

เมื่อปี 2017 เป็นปีพิเษศสำหรับคริสเตียนทั่วโลกเนื่องจากเป็นปีครบรอบ 500 ปีของการปฏิรูปศาสนาโปรเตสแตนต์ เมื่อปีค.ศ. 1517 บาทหลวงคนหนึ่งชื่อ มาร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther) ได้นำข้อเสนอ คำประท้วง 95 ข้อ (95 Theses) ไปปิดไว้ที่ประตูวิหารของเมืองวิทเทนเบิร์ก (Wittenburg) ประเทศเยอรมัน ท่านได้สังเกตปัญหาและคำสอนผิดบางอย่างในคริสตจักร จึงปราถนายกเรื่องเหล่านี้มาอภิปรายเพื่อรับการแก้ไข การนำคำประท้วง 95 ข้อ ปิดไว้ในครั้งนี้ถูกนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปศาสนาโปรเตสแตนต์ ซึ่งส่งผลให้คริสต์ศาสนจักรตะวันตกแตกเป็นสองนิกายใหญ่ๆ คือ นิกายโปรเตสแตนต์ และนิกายคาทอลิก ต่อมาพวกโปรเตสแตนต์ได้แบ่งออกเป็นสายต่างๆ ซึ่งเชื่อและปฏิบัติไม่เหมือนกันในบางข้อ จนมีคนบอกว่าพวกโปรเตสแตนต์ไม่มีแก่นแท้ทางความเชื่อเลย คำกล่าวหานี้เป็นความจริงหรือไม่?  มีอะไรที่เป็นแก่นแท้ทางความเชื่อของพวกโปรเตสแตนต์?   มีความเชื่อและข้อปฏิบัติอะไรบ้างหรือไม่ที่ชาวโปรเตสแตนต์จากกลุ่มต่างๆ ยึดถือและทำให้พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกัน? หลายปีมาแล้วมีผู้นำคริสตจักรและนักศาสนศาสตร์หลายคนได้ยกเรื่อง “เสาหลักห้าประการ” (Five Solas) เป็นเครื่องมืออธิบายว่าแก่นแท้ทางความเชื่อของโปรเตสแตนต์คืออะไร

นักปฏิรูปโปรเตสแตนต์รุ่นแรกไม่ได้ต้องการจะสรรค์สร้างทฤษฎีใหม่ๆ แต่ปรารถนาจะฟื้นฟูความจริงของศาสนาคริสต์ที่เหล่าอัครทูตและคริสตจักรยุคแรกเชื่อถือ ซึ่งความจริงนั้นได้ถูกบิดเบือนและลืมเลือนไปหลังจากสมัยของเหล่าอัครทูต พวกนักปฏิรูปรุ่นแรกจึงสอนและเน้นหลักข้อเชื่อบางข้อที่เราสรุปได้เป็นห้าประการ ซึ่งเราอาจเรียกว่าเสาหลักห้าประการของโปรเตสแตนต์ หลักข้อเชื่อห้าประการอันเป็นเสมือนเสาหลักนี้เริ่มต้นด้วยคำว่า “โซลา” (Sola) หรือคำละตินที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่

  1. โซลา สคริปตูรา (Sola Scriptura – พระคัมภีร์เท่านั้น)
  2. โซลา กราเตีย (Sola Gratia – พระคุณเท่านั้น)
  3. โซลา ฟีเด (Sola Fide – ความเชื่อเท่านั้น)
  4. โซลุส คริสตุส (Solus Christus – พระคริสต์เท่านั้น)
  5. โซลี เดโอ กลอเรีย (Soli Deo Gloria – พระสิริจงมีแด่พระเจ้าผู้เดียว)

ห้าข้อนี้จึงสำคัญเพราะเหตุใด? 

พวกนักปฏิรูปสอนเรื่อง พระคัมภีร์เท่านั้น (โซลา สคริปทูรา)  เนื่องจากในสมัยนั้นศาสนจักรยกย่องธรรมประเพณีของศาสนจักรและกฤษฎีกาของพระสันตะปาปาให้มีสิทธิอำนาจเทียบเท่ากับพระคัมภีร์ในการกำหนดความเชื่อ แต่พวกนักปฏิรูปยืนยันว่าพระดำรัสของพระองค์มีสิทธิอำนาจเหนือศาสนจักรและพระสันตะปาปา

พวกนักปฏิรูปสอนเรื่อง พระคุณเท่านั้น (โซลา กราเทีย) และ ความเชื่อเท่านั้น (โซลา ฟีเด) เนื่องจากในสมัยนั้นศาสนจักรยกย่องการกระทำของมนุษย์ โดยสอนว่ามนุษย์ต้องกระทำดีเพื่อแลกมาซึ่งความรอด แต่พระคัมภีร์สอนว่าความรอดของเราได้มาโดยพระคุณของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้น

พวกนักปฏิรูปสอนเรื่อง พระคริสต์เท่านั้น (โซลัส คริสตัส) เนื่องจากในสมัยนั้นศาสนจักรยกย่องพวกนักบวชและนักบุญว่าเป็นคนกลางระหว่างเรากับพระเจ้า แต่พวกนักปฏิรูปยืนยันว่าพระคริสต์เท่านั้นทรงช่วยเราให้รอดได้และพระคริสต์เท่านั้นทรงฟังคำอธิษฐานของเราในฐานะคนกลางแต่เพียงผู้เดียว

พวกนักปฏิรูปสอนเรื่อง พระสิริจงมีแด่พระเจ้าผู้เดียว (โซลี เดโอ กลอเรีย) เนื่องจากในสมัยนั้นผู้นำของศาสนจักรและการกระทำดีของมนุษย์่ถูกยกย่องอย่างไม่เหมาะสม และได้แย่งชิงพระสิริของพระเจ้า  แต่พวกนักปฏิรูปปรารถนาให้พระคริสต์รับเกียตรสูงสุดในทุกๆ ด้านของชีวิตของเรา

โลกของเราในทุกวันนี้อาจไม่เหมือนยุคของพวกนักปฏิรูปในหลายด้าน แม้กระนั้น โลกของเราก็ยังคงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คอยแย่งชิงพระสิริของพระเจ้าและท้าทายความเชื่อของคริสเตียน  เพราะเหตุนี้ ปี 2017 เป็นเวลาอันดีที่จะมองย้อนหลังและทำความเข้าใจกับเสาหลักห้าประการของโปรเตสแตนต์   เสาหลักทั้งห้าช่วยเราให้เข้าใจความเชื่อของเราเอง   คริสเตียนที่เข้าใจเสาหลักห้าประการนี้ก็จะเข้าใจพระกิตติคุณและคำสอนหลักของพระคริสตธรรมคัมภีร์  และได้แนวทางที่แน่นอนในการดำเนินชีวิตคริสเตียน

 


บทความข้างบนนี้ถูกปรับจากหนังสือ เสาหลักห้าประการของโปรเตสแตนต์ เขียนโดยศาสนาจารย์ ดร. รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ และคณะ พิมพ์โดย คณะกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนต์แห่งประเทศไทย (กปท) ตุลาคม 2017

สนใจสั่งซื้อหนังสือ เสาหลักห้าประการของโปรเตสแตนต์  กรุณาติดต่อ

สมาคมพระคริสตธรรมไทย

โทร.02-279-8341-4 

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: TBS2012

LINE: thaibible.line

 

luther hear God speak read Bible Thai

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Donation Address

OMF International
10 W. Dry Creek Circle
Littleton, CO 80120

With your check, please include a note indicating support for "Karl & Sun Dahlfred"
You may also give online.