คริสเตียนแบบอีวานเจลิคัลคืออะไร? (What is an Evangelical?)

Written by Karl Dahlfred.

ถ้าดูข่าวต่างประเทศ  ท่านอาจจะได้ยินเรื่องคริสเตียนกลุ่มหนึ่งที่เรี่ยกว่า อีวานเจลิคัล (evangelical)  ผู้สมัครประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา (โดยเฉพาะผู้สมัครพรรคริพับลิกัน) ทุ่มเทเวลามากในการหาเสียงจากกลุ่มนี้  แต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคริสเตียนแบบอีวานเจลิคัลคืออะไร  ในบทความนี้ผมอยากตอบคำถามนี้อย่างสั้นๆ

ศาสนาคริสต์มีสามนิกายใหญ่ๆ คือ 1) โรมันคาทอลิก  2) ออร์ธอดอกซ์ และ 3) โปรเตสแตนต์  ภายใต้นิกายโปรเตสแตนต์ มีคณะนิกายย่อยหลายกลุ่มด้วยกัน  คนที่เรียกตัวเองว่าอีวานเจลิคัลนั้น  ส่วนใหญ่เป็นชาวโปรเตสแตนต์ที่อยู่คณะนิกายย่อยต่างๆ  ต่างคนต่างมีความเข้าใจว่าอีวานเจลิคัลคืออะไร  แต่นักวิชาการส่วนใหญ่ยอมรับคำจำกัดความที่ ดร. David Bebbington เสนอคือ คริสเตียนแบบอีวานเจลิคัลเป็นคนที่เน้นหลักการ 4 ข้อดังต่อไปนี้

 1. เน้นพระคริสตธรรมคัมภีร์ (Bible-centered)

พระคัมภีร์มีความสำคัญมาก เป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ที่มีสิทธิอำนาจในการกำหนดความเชื่อและวิธีการดำเนินชีวิต

2. เน้นไม้กางเขน (Cross-centered)

การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมาก เพราะการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูนั้นลบล้างบาปของผู้เชื่อ

3. เน้นการเปลี่ยแปลงจากจิตวิญญาน (Conversion-centered)

การเป็นคริสเตียนไม่ไช่เป็นเรื่องพิธีกรรมเท่านั้น  แต่เป็นเรื่องการเปลียนแปลงในจิตใจที่พระเจ้าช่วยให้คนที่อยากทำบาปเปลี่ยนมาเป็นคนที่อยากเชื่อฟังพระเจ้า  ชาวอีวานเจลิคัลใช้คำว่า บังเกิดใหม่ (born again) เป็นคำเปรียบเทียบอธิบายคนที่เชื่อและรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่

4. เน้นการเคลื่อนไหวรณรงค์ (Activist)

ความเชื่อคริสเตียนต้องมีผลต่อสังคมและการเมือง  ชาวอีวานเจลิคัลไม่เก็บความเชื่อไว้อย่างเงียบๆ  จริยธรรมและค่านิยมของคริสเตียนก็ต้องปฏิบัติด้วย

 

ลักษณะ 4 ประการข้างบนนี้คือขอบเขตของความเป็นอีวานเจลิคัล ที่นักวิชาการส่วนใหญ่ยอมรับ และยังเป็นคำนิยามที่ยอมรับขององค์การสมาคมอีวานเจลิคัลแห่งชาติ (National Association of Evangelicals) ที่สหรัฐฯ

อีวานเจลิคัลมีความสำคัญต่อการเมืองอเมริกันอย่างไร?  ชาวอีวานเจลิคัลผิวขาวส่วนใหญ่มักจะเลือกผู้สมัครพรรคริพับลิกันมากกว่าพรรคเดโมแครต เพราะนักการเมืองรพรรคริพับลิกันมักจะให้หลักจริยธรรมคริสเตียนมีบทบาทในการออกกฏหมาย โดยเฉพาะในการต่อต้านกฏหมายอนุญาตการทำแท้ง และในการต่อต้านสิทธิในการสมรสอย่างถูกกฎหมายของคนรักร่วมเพศ

คนที่ทำสถิติมีข้อมูลแตกต่างกันในเรื่องจำนวนชาวอีวานเจลิคัลที่สหรัฐฯ คนที่ทำสถิติจำนวนชาวอีวานเจลิคัลเน้นผู้ทีมีการเปลี่ยนแปลงจากการกลับใจใหม่จริงนับว่า 7% ของประชาชนอเมริกันเป็นชาวอีวานเจลิคัล แต่คนที่ทำสถิติจำนวนชาวอีวานเจลิคัลแบบในวงกว้างๆ นับว่า 47% ของประชาชนอเมริกันเป็นชาวอีวานเจลิคัล

อ่านเพิ่มเต็ม

Defining 'Evangelical' (นิตยสาร The Atlantic)

"What is an Evangelical?" (องค์การ National Association of Evangelicals)

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn