คริสเตียนแบบอีวานเจลิคัลคืออะไร? (What is an Evangelical?)

Written by Karl Dahlfred on .

ถ้าดูข่าวต่างประเทศ  ท่านอาจจะได้ยินเรื่องคริสเตียนกลุ่มหนึ่งที่เรี่ยกว่า อีวานเจลิคัล (evangelical)  ผู้สมัครประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา (โดยเฉพาะผู้สมัครพรรคริพับลิกัน) ทุ่มเทเวลามากในการหาเสียงจากกลุ่มนี้  แต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคริสเตียนแบบอีวานเจลิคัลคืออะไร  ในบทความนี้ผมอยากตอบคำถามนี้อย่างสั้นๆ

ศาสนาคริสต์มีสามนิกายใหญ่ๆ คือ 1) โรมันคาทอลิก  2) ออร์ธอดอกซ์ และ 3) โปรเตสแตนต์  ภายใต้นิกายโปรเตสแตนต์ มีคณะนิกายย่อยหลายกลุ่มด้วยกัน  คนที่เรียกตัวเองว่าอีวานเจลิคัลนั้น  ส่วนใหญ่เป็นชาวโปรเตสแตนต์ที่อยู่คณะนิกายย่อยต่างๆ  ต่างคนต่างมีความเข้าใจว่าอีวานเจลิคัลคืออะไร  แต่นักวิชาการส่วนใหญ่ยอมรับคำจำกัดความที่ ดร. David Bebbington เสนอคือ คริสเตียนแบบอีวานเจลิคัลเป็นคนที่เน้นหลักการ 4 ข้อดังต่อไปนี้

 1. เน้นพระคริสตธรรมคัมภีร์ (Bible-centered)

พระคัมภีร์มีความสำคัญมาก เป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ที่มีสิทธิอำนาจในการกำหนดความเชื่อและวิธีการดำเนินชีวิต

2. เน้นไม้กางเขน (Cross-centered)

การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมาก เพราะการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูนั้นลบล้างบาปของผู้เชื่อ

3. เน้นการเปลี่ยแปลงจากจิตวิญญาน (Conversion-centered)

การเป็นคริสเตียนไม่ไช่เป็นเรื่องพิธีกรรมเท่านั้น  แต่เป็นเรื่องการเปลียนแปลงในจิตใจที่พระเจ้าช่วยให้คนที่อยากทำบาปเปลี่ยนมาเป็นคนที่อยากเชื่อฟังพระเจ้า  ชาวอีวานเจลิคัลใช้คำว่า บังเกิดใหม่ (born again) เป็นคำเปรียบเทียบอธิบายคนที่เชื่อและรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่

4. เน้นการเคลื่อนไหวรณรงค์ (Activist)

ความเชื่อคริสเตียนต้องมีผลต่อสังคมและการเมือง  ชาวอีวานเจลิคัลไม่เก็บความเชื่อไว้อย่างเงียบๆ  จริยธรรมและค่านิยมของคริสเตียนก็ต้องปฏิบัติด้วย

 

ลักษณะ 4 ประการข้างบนนี้คือขอบเขตของความเป็นอีวานเจลิคัล ที่นักวิชาการส่วนใหญ่ยอมรับ และยังเป็นคำนิยามที่ยอมรับขององค์การสมาคมอีวานเจลิคัลแห่งชาติ (National Association of Evangelicals) ที่สหรัฐฯ

อีวานเจลิคัลมีความสำคัญต่อการเมืองอเมริกันอย่างไร?  ชาวอีวานเจลิคัลผิวขาวส่วนใหญ่มักจะเลือกผู้สมัครพรรคริพับลิกันมากกว่าพรรคเดโมแครต เพราะนักการเมืองรพรรคริพับลิกันมักจะให้หลักจริยธรรมคริสเตียนมีบทบาทในการออกกฏหมาย โดยเฉพาะในการต่อต้านกฏหมายอนุญาตการทำแท้ง และในการต่อต้านสิทธิในการสมรสอย่างถูกกฎหมายของคนรักร่วมเพศ

คนที่ทำสถิติมีข้อมูลแตกต่างกันในเรื่องจำนวนชาวอีวานเจลิคัลที่สหรัฐฯ คนที่ทำสถิติจำนวนชาวอีวานเจลิคัลเน้นผู้ทีมีการเปลี่ยนแปลงจากการกลับใจใหม่จริงนับว่า 7% ของประชาชนอเมริกันเป็นชาวอีวานเจลิคัล แต่คนที่ทำสถิติจำนวนชาวอีวานเจลิคัลแบบในวงกว้างๆ นับว่า 47% ของประชาชนอเมริกันเป็นชาวอีวานเจลิคัล

อ่านเพิ่มเต็ม

Defining 'Evangelical' (นิตยสาร The Atlantic)

"What is an Evangelical?" (องค์การ National Association of Evangelicals)

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Donation Address

OMF International
10 W. Dry Creek Circle
Littleton, CO 80120

With your check, please include a note indicating support for "Karl & Sun Dahlfred"
You may also give online.