ฤทธานุภาพของพระวิญญาณในชีวิตจริง

Written by Karl Dahlfred on .

ปัจจุบันนี้มีคริสเตียนจำนวนไม่น้อยที่อยากมีประสบการณ์กับฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์  แต่จะมีกี่คนที่เข้าใจเรื่องฤทธานุภาพของพระวิญญาณอย่างถ่องแท้ได้? เมื่อเราเต็มด้วยพระวิญญาณอย่างแท้จริงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเรา? มีข้อสงสัย และข้อถกเถียงกันอยู่เสมอในประเด็นนี้  แต่เราหมดข้อกังขาได้แล้ว เพราะอัครทูตเปาโลสอนเราในพระธรรมเอเฟซัส 3:14-21 ว่าฤทธานุภาพที่มาจากพระวิญญาณนั้นเป็นอย่างไร และเกิดผลอะไรบ้างในชีวิตของผู้เชื่อ  อาจารย์เปาโลได้อธิษฐานเผื่อพี่น้องคริสตจักรเอเฟซัสให้พระวิญญาณเกิดผลในชีวิตพวกเขา ดังต่อไปนี้ คือ 

  • “พระคริสต์จะสถิตในใจของท่านโดยทางความเชื่อ”(ข้อ 17)
  • “ท่านหยั่งรากและตั้งมั่นคงในความรัก”(ข้อ 17)
  • “สามารถหยั่งถึงความรักของพระคริสต์ว่ากว้างยาวสูงลึกปานใด”(ข้อ 18)
  • “ซาบซึ้งในความรักนี้ซึ่งเหนือกว่าความรู้”(ข้อ 19)
  • “ท่านบริบูรณ์ด้วยความสมบูรณ์ทั้งสิ้นของพระเจ้า”(ข้อ 19)
  • “พระเกียรติสิริมีแด่พระองค์ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์” (ข้อ 21)

สรุปได้ว่าฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อาจารย์เปาโลต้องการจะเห็นนั้นคือ  พระวิญญาณทรงฤทธานุภาพในการเสริมสร้างพี่น้องคริสเตียนให้ซาบซั้งในความรักของพระคริสต์ และแสดงความรักของพระองค์ผ่านไปถึงซึ่งกันและกัน เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดผลอย่างนี้ในชีวิตของพี่น้องคริสเตียนแล้ว   ก็เป็นข้อพิสูจน์ ถึงฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์  และพระเกียรติสิริของพระองค์จะประจักษ์แจ้งให้ทุกคนได้เห็น

“14ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าลงต่อหน้าพระบิดา 15ผู้ทรงเป็นที่มาของนามแห่งตระกูลทั้งมวลของพระองค์ในสวรรค์และในแผ่นดินโลก 16ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าจากความไพบูลย์อันทรงเกียรติสิริของพระองค์ขอให้พระองค์ทรงทำให้ท่านเข้มแข็งขึ้นด้วยฤทธานุภาพผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ที่อยู่ภายในท่าน 17เพื่อพระคริสต์จะสถิตในใจของท่านโดยทางความเชื่อและข้าพเจ้าอธิษฐานว่าเมื่อท่านหยั่งรากและตั้งมั่นคงในความรักแล้ว 18ตัวท่านพร้อมกับประชากรทั้งหมดของพระเจ้าจะได้สามารถหยั่งถึงความรักของพระคริสต์ว่ากว้างยาวสูงลึกปานใด 19และซาบซึ้งในความรักนี้ซึ่งเหนือกว่าความรู้เพื่อท่านจะบริบูรณ์ด้วยความสมบูรณ์ทั้งสิ้นของพระเจ้า20บัดนี้ขอเทิดพระเกียรติพระองค์ผู้ทรงสามารถกระทำเกินกว่าที่เราจะทูลขอหรือคาดคิดได้ตามฤทธานุภาพของพระองค์ซึ่งกระทำการอยู่ภายในเรา 21ขอพระเกียรติสิริมีแด่พระองค์ในคริสตจักร และในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุสืบ ๆไปเป็นนิตย์! อาเมน” (เอเฟซัส 3:14-21)

 

bonfire flames

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Donation Address

OMF International
10 W. Dry Creek Circle
Littleton, CO 80120

With your check, please include a note indicating support for "Karl & Sun Dahlfred"
You may also give online.