จำนวนสมาชิก ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ความสำเร็จของคริสตจักร

Written by Karl Dahlfred และ Wanlapa Arurothayanon on .

การมีคริสตจักรใหญ่โตไม่ได้เป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จเสมอไป คนมาเข้าโบสถ์ด้วยสาเหตุต่างกันมากมาย ซึ่งบางครั้งอาจไม่เกี่ยวข้องกับพระกิตติคุณเลยก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น อยากได้ประสบการณ์แปลกใหม่ ตื่นเต้น ต้องการรับการรักษาโรค (แต่กลับไม่รู้จักพระเจ้าผู้บริสุทธิ์) บางคนชอบเข้ามาฟังคำเทศนาเยินยอของนักเทศน์ หรือ บางคนเข้าโบสถ์ เพราะรู้สึกว่าได้ร่วมทำกิจกรรมที่มีชีวิตชีวา  โดยลืมว่า การเป็นคริสเตียนแท้นั้น คือ การกลับใจจากบาป รับการชำระด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ และตั้งใจดำเนินชีวิตในทางแห่งความชอบธรรม เป็นคนสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า และต่อสังคม

ความจริงแล้ว การมีคริสตจักรใหญ่โต ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลย...เป็นการดีที่คนจำนวนมากจะเข้ามาในคริสตจักรของพระเจ้า แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ พระเยซูคริสต์ และคำสอนถูกต้องตามพระคัมภีร์...พระเยซูไม่เคยชมคน เพราะสิ่งใหญ่โต แต่พระองค์ชมเชยคนสัตย์ซื่อ "เจ้านายของเขาตอบว่า 'ดีมาก เจ้าเป็นบ่าวที่ดีและสัตย์ซื่อ!" (มัทธิว 25:23)

 

ตรงกันข้าม มีคนจำนวนมากพบความสำเร็จในสายตาคนอื่น แต่กลับไม่ได้รับคำชมจากพระเยซูในวันสุดท้าย "ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่า 'พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า จะได้เข้าอาณาจักรสวรรค์ แต่คนที่ทำตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์เท่านั้นที่จะได้เข้า หลายคนจะพูดกับเราในวันนั้นว่า 'พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า พวกข้าพระองค์ได้เผยพระวจนะในพระนามของพระองค์ ขับผีในพระนามของพระองค์ และทำการอัศจรรย์มากมายมิใช่หรือ?' เมื่อนั้นเราจะบอกเขาอย่างตรงไปตรงมาว่า 'เราไม่รู้จักเจ้าเลย เจ้าคนทำชั่ว จงไปให้พ้น!'" (มัทธิว 7:21-23)

ให้เรายึดมั่นอยู่ในความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า ตามคำของพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์ เพราะเราไม่อาจยึดเอาตัวเลข หรือ จำนวนเป็นเครื่องวัดความสำเร็จในสายพระเนตรของพระเจ้าได้เลย...

"พระเจ้าทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชา และเครื่องสัตวบูชามากเท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือ? ดูเถิด ที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชา..." 1 ซามูเอล 15:22-23

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Donation Address

OMF International
10 W. Dry Creek Circle
Littleton, CO 80120

With your check, please include a note indicating support for "Karl & Sun Dahlfred"
You may also give online.