Print

ประวัติศาสตร์คริสตจักรไทยในบริบทสากล

Written by Karl Dahlfred on .

ข้างล่างนี้ท่านจะพบเส้นทางเดินผ่านประวัติศาสตร์คริสตจักรไทยในบริบทสากล (Timeline of Thai Church History in Global Context)  เส้นทางนี้เน้นประวัติศาสตร์ของนิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย  แต่ก็ยังร่วมข้อมูลของคาทอลิก และการเคลื่อนไหวทางโลกที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและที่ต่างประเทศ

ผมคาดหวังว่าจะเป็นพระพรสำหรับทุกคนที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์คริสเตียนไทยและอยากเรียนรู้จากอดีตเพื่อสร้างอนาคตที่ดี

จงกดลูกสรที่แป้งพิมพ์ดีดเพื่อก้าวนห้าหรือย้อนหลัง  แล้วกดปุ่ม List เพื่อจะดูรายการเหตุการ  ในตอนนี้อาจมีการสกดผิดหรือการพิมพ์ผิดบ้าง ซึ่งผมต้องการขอโทษด้วย

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn